Tổng Chi Phí Tạm Tính Khi Mua Xe

(Bao gồm VAT, thuế trươc bạ , phí đăng kiểm)

Các loại chi phí Số tiền
Thuế trước bạ
Bảo hiểm vật chất
Lệ phí đăng ký
Lệ phí đăng kiểm
Bảo hiểm TNDS
Phí đường bộ
Tổng chi phí đăng ký
Tổng chi phí mua xe